Amatör Balık Avcılığı Yasaklar ve Cezalar


Balık yasakları ve cezaları tl lira türk lirası, amatörü balıkçılık yasakları, ağ ile balık avı yasak mı cezası ne kadar kaç lira, tekne olta balıkçılığı yasakları cezaları 2022 yılı

Bilinçsiz şekilde avlanmak , torunlarınızın balık tutamayacağı anlamına gelir. Gelecek nesillere güzel bir doğa bırakın.

Yasaklar ve Cezaları ( Güncel )

a)Ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

İşlenen Kabahat; Kişilerin ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapması Ceza Miktarı
Ruhsat tezkeresini yeniletmeden ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere1.000 TL
Ruhsat tezkeresi almadan içsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı vapan kişilere2.000 TL
Ruhsat tezkeresini almadan denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere 4.000 TL4.000 TL
Ruhsat tezkeresini almadan dalarak su ürünleri avcılığı yapan kişilere5.000 TL
Ruhsat tezkeresi almadan faaliyette bulunan gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip veya donatanlarına5.000-50.000 TL

b)Ruhsat tezkeresi almadan faaliyette bulunan gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip veya donatanlarına beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

İşlenen Kabahat: Ruhsat tezkeresi alınmadan gemiler ve diğer su vasıtalarının su ürünleri İdari Para faaliyetinde kullanılmasıCeza Miktarı
Tam boyu beş metreden daha küçük olanlara5.000 TL
Tam boyu beş metre dâhil, on metreden küçük olanlara10.000 TL
Tam boyu on metre dâhil, on iki metreden küçük olanlara15.000 TL
Tam boyu on iki metre dâhil, on sekiz metreden küçük olanlara25.000 TL
Tam boyu on sekiz metre dâhil, yirmi iki metreden küçük olanlara35.000 TL
Tam boyu yirmi iki metre dâhil, otuz beş metreden küçük olanlara40.000 TL
Tam boyu otuz beş metre dâhil daha büyük olanlara50.000 TL

c)Amatör avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket eden kişilere iki yüz elli Türk lirasından beş yüz
Türk lirasına, amatör avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.


d)Türlerin avlanma miktarlarına, bölgesel avcılığa ve av araçlarına göre verilecek izindeki ticari avcılıkla
ilgili usul ve esaslara aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

İşlenen Kabahat: Türlerin avlanma miktarlarına, bölgesel avcılığa ve av araçlarına göre verilecek izindeki ticari avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı faaliyette bulunulmasıCeza Miktarı
Aykırı faaliyette bulunan kişilere5.000 TL
Tam boyu beş metreden daha küçük olan balıkçı gemilerine5.000 TL
Tam boyu beş metre dâhil, on metreden küçük olan balıkçı gemilerine10.000 TL
Tam boyu on metre dâhil, on iki metreden küçük olan balıkçı gemilerine15.000 TL
Tam boyu on iki metre dâhil, on sekiz metreden küçük olan balıkçı gemilerine25.000 TL
Tam boyu on sekiz metre dâhil, yirmi iki metreden küçük olan balıkçı gemilerine35.000 TL
Tam boyu yirmi iki metre dâhil, otuz beş metreden küçük olan balıkçı gemilerine40.000 TL
Tam boyu otuz beş metre dâhil daha büyük olan balıkçı gemilerine50.000 TL

 

İşlenen Kabahat: Ruhsat kod numarasının gemiye istenilen şekilde yazılmamasıCeza Miktarı
Tam boyu on iki metreden küçük balıkçı gemilerine5.000 TL
Tam boyu on iki metre dâhil daha büyük balıkçı gemilerine10.000 TL

2- Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerince, istihsal hakkını kiralayanlardan
yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket eden; su ürünleri kooperatiflerinin veya birliklerin başkan ve
yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar, gerçek veya
tüzel kişilere iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir, kabahatin
tekrarı halinde iki katı olarak uygulanır ve kira sözleşmeleri iptal edilir.

İşlenen Kabahat: İstihsal hakkını kiralayanların yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı İdari Para hareket etmesiCeza Miktarı
Avcılığa ait güncel kayıtların tutulmaması veya bulundurulmaması2.500 TL
İstihsal alanının şeklinin ve özelliğinin değiştirilmesi veya değiştirilmesine izin verilmesi10.000 TL
Kira süresinin sonunda ve ya sözleşmenin feshedilmesi durumunda kiralanan yerin  il müdürlüğüne istenilen şartları temsil etmemesi15.000 TL
Kiralama teknik şartnamesinde belirtilen miktardan %10’a kadar fazla avcılık yaptırılması5.000 TL
Kiralama teknik şartnamesinde belirtilen miktardan %10 dâhil %50’ye kadar fazla avcılık

yaptırılması

19.000 TL
Kiralama teknik şartnamesinde belirtilen miktardan %50 dâhil fazla avcılık yaptırılması20.000 TL
Kiracıların kiralama haklarını başkalarına devretmesi25.000 TL

3- Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerince, Kanunun 9 uncu maddesi
hükümlerince Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tedbirleri almayanlara beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına Kadar idari para cezası verilir.

İşlenen Kabahat: İçsuların sulama, enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu sularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak ,tedbirlerin alınmamasıCeza Miktarı
Akarsularda kanal ark ile su alımlarında balıkların kaynaktan çıkmasını önleyecek ızgara ve
filtre benzeri yapıları kurmayanlara
5.000 TL
Akarsular üzerinde kurulu su ürünleri yetiştiricilik tesisinin ihtiyacı olan suyu bırakmayanlara veya kesenlere20.000 TL
Göllerde ve akarsularda pompa ile su alımlarında su alım yapılarına balıkların girmesin önleyecek yapı veya sistemleri kurmaya25.000 TL
Akarsular üzerine kurulan baraj ve regülatör gibi su yapılarından doğal su yatağına bırakılması taahhüt edilen suyu bırakmayanlara50.000 TL

 

-> Balık avcılığı ile ilgili diğer tüm cezaların ayrıntılı listesi için buraya tıklayınız.***

Balık avcılığı ile ilgili genel yasaklar

Yöntem ve Sınırlamalar

Genel hususlar

MADDE 14 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

(6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz vs. araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

İçsularda amatör avcılık

MADDE 15 – (1) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağ (germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme) ile pinter, sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır.

(3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(5) Akarsularda canlı yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç; her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.

(7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(8) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

(9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

(13) a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Projeli olarak kiraya verilmiş göletlerde amatör avcılık yapılması yasaktır.

d) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.

Orman içi sularda avcılık

MADDE 16 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınması zorunludur.

(2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda Gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

(3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

(4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

(5) Çevre ve Orman Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

Denizlerde amatör balıkçılık

MADDE 17 – (1) Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete , pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) a) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. Ancak amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt) gücünde fener bulundurulabilir.

c) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

ç) 1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(5) Avlanması tamamen yasak olan türlere dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 18 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, Su Ürünleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Cezalar

MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bendlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

 

alıntı:

Tebliğ No: 2008/49

2022 Fiyatları

2022 Yılı Milli Park Giriş Ücretleri
2022 Yılı Milli Park Konaklama Ücretleri
2022 Yılı İndirimli Ücretler


********
YORUM , GÖRÜŞ VE SORULARINIZA EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLMEKTEDİR.
********

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://kampgunlugu.com/amator-balik-avciligi-yasaklar-ve-cezalar/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.